The Float Play – Poker Coach Việt Nam

The Float Play - Poker Coach Việt Nam

Float play là gì?

Float play là khi ta call đối thủ ở flop với ý định bluff đối thủ ở turn hoặc river.

Tại sao float play?

Các đối thủ ngày nay Cbet rất nhiều. Không phải lúc nào ta cũng raise hoặc check-raise đối thủ => float play!

Float play là 1 vũ khí khác để đấu lại với Cbet. Khi ta call đối thủ ở flop, mặc nhiên theo logic là ta phải có 1 phần Equity nào đó trên board.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng float play, vì thực chất đây là ta bluff với rất ít Equity!

Khi nào thì float play?

Bạn có vị trí so với đối thủ.Bạn chỉ Heads-up với 1 đối thủ duy nhất.Khi bạn đọc được phần nào bài và phong cách của đối thủ.Chỉ sử dụng float play khi cần thiết.

Ví dụ:

Game: $1/$2, efective stack $200

Hero (BTN)  A♣ Q♥

MP raise $8, Hero call.

Flop 8♠ J♥ 5♦, MP bet $16 , pot la $19

Thông thường thì ta nên fold hand này, tuy nhiên, ở đây ta biết đối thủ là 1 người rất hay Cbet ở flop cho dù có hit bài hay không. Ta quyết định call.

Turn 3♣, MP check, thể hiện là yếu.

Hero bet $40 vào pot $51, MP fold và ta thắng pot!

Phân tích:

Trong hand trên, range bài của MP có khả năng gồm AQ+, Ax – AT, hoặc 99, TT. Cbet là tiêu chuẩn. Khi ta call ở flop, ta có thể có J, JJ, 88, 9T, …

Khi ta bet ¾ pot ở turn, sẽ rất khó cho đối thủ theo, vì khó có pot odd đúng nếu đối thủ đang mua bài, hoặc có equity thấp.

Trong trường hợp đối thủ double barrel, ta cần xem xét lại kỹ càng. Nếu tự tin đọc được đối thủ đang double barrel thì có thể re-raise đối thủ để bluff. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm và ta cần phải đọc chính xác phần nào đối thủ mới nên thực hiện hành động này!

Kết luận:

Float play là bluff với equity rất thấp! Cho nên không nên lạm dụng, mà chỉ sử dụng float play khi có các yếu tố thuận lợi nhất!

Bet mạnh ở turn là mấu chốt thành công của float play. Thông thường size bet ở turn sẽ là 2/3 – ¾ pot. 

Author: Pedro Morgan